Cardiau Adnabod yn dangos y cynnydd ffantastig sydd wedi ei wneud gan Fentor Cymheiriaid Cyfle Cymru Tim Quick

Mae Tim Quick, Mentor Cymheiriaid gyda Cyfle Cymru, wedi dod cryn dipyn o ffordd mewn deng mlynedd.

Ar ôl delio gyda phroblemau ei hun o ran afiechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau, mae Tim nawr yn gweithio’n llawn amser, yn helpu pobl i oresgyn y problemau hynny a fu’n effeithio arno ef.

Roedd Tim yn rheolwr ar westy, ond roedd hefyd yn delio gyda phroblemau afiechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau. Drwy gydol ei fywyd, roedd Tim wedi bod i mewn ac allan o’r carchar ond sylweddolodd fod angen iddo newid. Chwiliodd am help a chwblhau cynllun triniaeth tra’n gwneud ychydig o waith gwirfoddoli ffantastig, ac erbyn hyn, mae Tim yn gweithio yn llawn amser gyda Cyfle Cymru ac yn gwneud yn eithriadol o dda.

Drwy gyfrwng pedwar cerdyn adnabod a roddwyd iddo dros y ddeng mlynedd ddiwethaf, dyma Tim yn trafod y cynnydd y mae wedi ei wneud:

Cerdyn Adnabod Cyntaf

“Ar ôl profi problemau iechyd meddwl ers pan oeddwn yn ifanc, dysgais ddelio gyda’m hiechyd meddwl drwy gamddefnyddio sylweddau. Roedd yr alcohol a’r tabledi yn helpu lliniaru’r teimladau o gasineb, pryder a hunanladdiad.

“Weithiau, roeddwn yn cael cyfnodau o deimlo’n dda, ond roedd yna adegau eraill pan nad oedd y sgiliau gennyf i ymdopi gyda straen, ac roedd fy iechyd meddwl yn dirywio’n gyflym.

“Mae’r llun hwn o gyfnod pan oeddwn yn rheolwr gwesty. Roeddwn wedi dysgu sut i guddio fy iechyd meddwl am gyfnodau o amser, er bod y problemau yn ail-ymddangos bob tro. Roeddwn wedi dod i dderbyn y cylch dieflig hwn.”

Ail Gerdyn Adnabod

“Dyma fi pan oeddwn yn fy hafan ddiogel.

“Gan fy mod wedi bod i mewn ac allan o’r carchar yn ystod y rhan fwyaf o’m mywyd fel oedolyn, dyma oedd un o’m dedfrydau olaf. Roedd y carchar yn fodd o ddianc o’r gymdeithas. Roedd yna ddiogelwch yno i mi o ran cael lle i fyw a bwyta, ac nid oeddwn yn gorfod delio ag eraill. Roeddwn yn ynysu fy hun o’r byd, yn cadw fy meddwl yn effro drwy ddarllen a mynd i’r gampfa.

“Roeddwn yn teimlo’n dda bob tro ar ôl gadael y carchar, ond ni fyddai hyn byth yn parhau. Roeddwn wedi mynd i’r carchar ychydig o droeon wedi hyn, ond erbyn hyn, roeddwn yn gwario mwy na £1,000 yr wythnos ar gyffuriau. Drwy gydol y cyfnod hwn, roeddwn am newid ond nid oeddwn yn credu fod y sgiliau gennyf i wneud hyn.”

Trydydd Cerdyn Adnabod

“Dyma mi, yn teimlo’n rhydd o hualau straen. Erbyn i mi dynnu’r llun hwn, roeddwn wedi cwblhau, am y tro cyntaf erioed, cynllun triniaeth.

“Rwy’n credu nad oeddwn wedi defnyddio cyffuriau am ryw flwyddyn. Roeddwn yn cadw’n brysur ac ni fyddem wedi medru gwneud dim byd tebyg cyn hyn. Roeddwn yn gwirfoddoli ar gyfer ARCH, CAIS a grwpiau hwyluso/cydlynu ar gyfer Adferiad SMART.”

Pedwerydd Cerdyn Adnabod

“Roeddwn wedi bod yn gwirfoddoli gyda Cyfle Cymru o’r diwrnod cyntaf a fi oedd y person cyntaf i ddod drwy’r prosiect a dod yn Fentor Cymheiriaid.

“Dwy flynedd a hanner yn ddiweddarach, a diolch i’r cymorth yr wyf wedi derbyn, rwyf wedi profi adferiad ac mewn swydd llawn amser, mewn addysg rhan amser a dal yn gwneud ychydig o waith gwirfoddoli.

“Wrth i mi edrych yn ôl at y person yr oeddwn unwaith, nid oeddwn yn medru dychmygu bod yn y sefyllfa hon. Yn ystod y cyfnodau gwaethaf, nid oeddwn yn medru dychymyg byw. Mae gweithio i Hafal ar brosiect Cyfle Cymru wedi newid fy mywyd.”

Hoffem longyfarch Tim ar y cynnydd gwych y mae wedi ei wneud yn y ddegawd ddiwethaf ac rydym wrth ein bodd ei fod yn rhan o dîm staff Cyfle Cymru.

Mae Cyfle Cymru yn wasanaeth sydd yn cynnig cymorth mentor cymheiriaid i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl/camddefnyddio sylweddau a hwyluso mynediad at hyfforddiant a phrofiad gwaith. Mae mwy o wybodaeth yma: http://dacw.co.uk/cy/about-cyfle-cymru/