Mental Health UK a Grŵp Bancio Lloyds yn lansio rhaglen newydd er mwyn mynd i’r afael gyda heriau iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc ar draws y DU

Mae Mental Health UK a Grŵp Bancio Lloyds wedi lansio prosiect newydd er mwyn cefnogi iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, a hynny fel rhan o’u partneriaeth a fydd yn parhau am flwyddyn ychwanegol.

Mae Hafal yn un o’r pedair elusen sydd yn Mental Health UK, sef rhwydwaith o elusennau cenedlaethol sydd yn gweithio ar draws Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon er mwyn gwella bywydau pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl ac i gefnogi gofalwyr.

Mae ymchwil yn dangos fod un ym mhob wyth plentyn a pherson ifanc wedi profi problemau iechyd meddwl yn y flwyddyn ddiwethaf. Ffocws yr elusen dros y flwyddyn nesaf, fel sydd wedi ei ddewis gan gydweithwyr yng Ngrŵp Bancio Lloyds, yw ystyried y prif faterion sydd yn effeithio ar bobl ifanc, gan roi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd angen arnynt i ddiogelu eu hiechyd meddwl.

Mae’r rhaglen newydd yn brosiect lle mae yna gydweithio rhwng 500 person ifanc, 100 o athrawon a Mental Health UK a byddwn yn anelu i gyrraedd mwy na 100,000 o bobl ifanc mewn ysgolion ar draws Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd y cynllun yn helpu atal heriau iechyd meddwl hirdymor yn y blynyddoedd sydd i ddod, yn datblygu adnoddau ymarferol er mwyn darparu’r sgiliau sydd angen er mwyn cadw’n iach mewn cyd-destun meddyliol.

Bydd cydweithwyr Grŵp Bancio Lloyds yn codi arian drwy gydol 2019 ar gyfer y rhaglen hon ac mae cwsmeriaid yn medru chwarae rhan drwy fynd i’w cangen leol a gwneud rhodd.

Cyraeddiadau’r bartneriaeth

  • Mae’r bartneriaeth wedi casglu mwy na £8 miliwn er mwyn cefnogi pobl sydd yn byw gyda heriau iechyd meddwl. Bydd y fenter newydd hon yn adeiladu ar raglen helaeth o waith sydd yn cael ei darparu gan y bartneriaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf sydd yn cynnwys:
  • Lansiwyd y Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yn 2017. Dyma’r cyntaf o’i fath yn y DU, sydd yn cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl ac ariannol.
  • Mae mwy na 1,000 o bobl wedi elwa o gymorth arbenigol dros y ffôn, gan arbed tua £1,000 gwerth o ddyled ar gyfer pob person. Mae mwy na 200,000 wedi manteisio ar yr adnoddau yma ar-lein.
  • Hyfforddi tua 40,000 o gydweithwyr Grŵp Bancio Lloyds ar iechyd meddwl, gan eu helpu i hyrwyddo iechyd meddwl yn y gweithle.
  • Creu a dosbarthu canllaw iechyd meddwl i fwy na 5,000 o feddygfeydd Meddygon Teulu a hyd at 400,000 o fyfyrwyr prifysgol
  • Sefydlu 15 o grwpiau cymorth newydd mewn cymunedau ynysig ar draws y DU, gyda 25 grŵp arall i’w creu yn 2020 Dywedodd

Brian Dow, Rheolwr Gyfarwyddwr Mental Health UK: “Mae’r bartneriaeth hon gyda Grŵp Bancio Lloyds eisoes wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Mae’r estyniad hwn yn rhoi cyfle i roi mwy o gymorth i weithwyr, rhieni a gofalwyr yfory, er budd pawb.

“Mae tyfu fyny ar unrhyw adeg yn medru bod yn anodd, ond yn sgil y newidiadau mewn cymdeithas, yn yr economi ac mewn technoleg, mae pobl ifanc yn wynebu heriau nas welwyd o’r blaen. Mae angen i ni wneud pob dim sy’n bosib er mwyn rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i bobl ifanc er mwyn medru cefnogi a diogelu eu hiechyd meddwl.

“Rydym am eu hymrymuso i adnabod arwyddion o afiechyd meddwl yn gynnar, chwilio am help a gofalu am unrhyw ffrindiau o bosib sydd yn straffaglu. Rydym angen ceisio gwyntyllu’r hyn sydd yn gyrru cynnydd mewn afiechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, ac i sicrhau newidiadau lle bynnag bod hyn yn bosib.”

Dywedodd Fiona Cannon, Grŵp Bancio Lloyds: “Mae ein partneriaeth gyda Mental Health UK wedi cyflawni gymaint ers 2017 ac rwyf wir falch fod ein cydweithwyr wedi penderfynu cefnogi’r rhaglen newydd hon yn 2019. Gyda’n gilydd, byddwn yn datblygu adnoddau ar gyfer pobl ifanc, er mwyn helpu atal heriau iechyd meddwl hirdymor a darparu’r cymorth sydd angen yn ystod y cyfnod cynnar hanfodol hwn o fywyd.

Ein uchelgais yw newid y ffordd y mae pobl yn meddwl am iechyd meddwl er mwyn cydnabod fod pawb yn meddu ar iechyd meddwl, yn union fel iechyd corfforol, a gyda’r cymorth penodol, rydym yn medru helpu cydweithwyr a chwsmeriaid sydd â chyflyrau iechyd meddwl, i ffynnu.”