Siarter ar gyfer iechyd cydradd yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer cymorth iechyd meddwl gwell i bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl

Bydd arweinwyr mwy na 50 o fudiadau yn dod at ei gilydd heddiw yn y Coleg Nyrsio Brenhinol yn Llundain er mwyn arwyddo Siarter ar gyfer Iechyd Cydradd hanesyddol a newydd ac i lansio partneriaeth gydweithredol newydd,  Equally Well UK.

Bydd y Siarter ar gyfer Iechyd Cydradd  yn cynnig gweledigaeth ar gyfer mwy o gymorth iechyd corfforol i unrhyw un sydd yn byw yn y DU ag afiechyd meddwl difrifol. Bydd yn amlinellu sut y mae mudiadau yn gweithio yn genedlaethol ac yn lleol i fynd i’r afael ag un o’r anghydraddoldebau mwyaf mewn iechyd unrhyw le yn y DU.

Heddiw, mae pobl sydd yn byw ag iechyd meddwl difrifol megis sgitsoffrenia yn byw tua 20 mlynedd yn llai nag unigolion eraill ar gyfartaledd. Bydd Equally Well UK yn dwyn mudiadau ynghyd sydd yn chwarae rhan yn y frwydr i leihau’r anghydraddoldeb  drwy gymryd camau i sicrhau newid sylweddol a chynaliadwy.

Mae Equally Well UK wedi ei sefydlu gan y Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl mewn partneriaeth gyda  Rethink Mental Illness a Kaleidoscope Health and Care. Mae’n cael ei gefnogi gan y Coleg Nyrsio Brenhinol, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion,  GIG Lloegr,  Health Education England, Public Health England, NHS Improvement, Coleg Nyrsio Brenhinol a llawer iawn mwy o fudiadau ar draws y D.U. gan gynnwys Hafal.

Mae mwy na thua 50 o fudiadau, gan gynnwys Hafal, eisoes wedi ymrwymo i gymryd camau er mwyn sicrhau bod pobl ag afiechyd meddwl difrifol yn derbyn yr help a’r cymorth sydd angen ar gyfer eu hiechyd corfforol. Maent yn dod ynghyd yn y Coleg Nyrsio Brenhinol er mwyn arwyddo’r  Siarter ar gyfer Iechyd Meddwl a’n gwneud addewidion am y camau y byddant yn eu cymryd.

Bydd mudiadau yn clywed gan arbenigwyr sydd â phrofiad yn y maes, yn siarad gyda Dr Zoe Williams ynglŷn â pham fod iechyd cydradd yn bwysig a’r rhwystrau posib. Bydd arweinwyr cenedlaethol gan gynnwys Dr Tim Kendall, Cyfarwyddwr Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, a Dr Wendy Burn, Llwydd Coleg Nyrsio Brenhinol, hefyd yn cynnig eu persbectif ar yr hyn sydd angen newid. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys Helen Lockett, arweinydd Equally Well yn Seland Newydd ac mae Equally Well UK wedi ei selio ar hyn.

Dywedodd Alun Thomas, Prif Weithredwr Hafal: “Rydym yn hollol gefnogol o’r fenter  Equally Well er mwyn sicrhau bod pobl sydd ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr yn meddu ar hawl gyfartal i fwynhau iechyd da a gofal iechyd effeithiol. Fel elusen sydd yn cael ei harwain gan Aelodau, rydym yn ymwybodol iawn o’r anghydraddoldebau iechyd corfforol sydd yn wynebu pobl ag afiechyd meddwl. Rydym hefyd yn gwybod o brofiad fod gwella iechyd corfforol yn rhan allweddol o adferiad o afiechyd meddwl ac yn hanfodol er mwyn sicrhau ansawdd bywyd gwell. Byddwn yn parhau i ymladd ar gyfer gofal cymorth iechyd corfforol gwell a’n cynnig  cefnogaeth i’n Haelodau a’n sicrhau bod cynlluniau gofal yn delio mewn modd cynhwysfawr gydag iechyd corfforol.”

Mae unrhyw fudiadau sydd yn gweithio ym maes iechyd a gofal yn y DU yn medru ymuno gydag Equally Well UK. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y Siarter ar gyfer iechyd Cydradd ac i wneud addewid  ar ran eich mudiad, ewch i’n gwefan newydd www.equallywell.co.uk.