Cyfweliad #GweithreduNidGeiriau: Cyn-ddefnyddiwr Gwasanaeth Hafal Caerydd Holly Goodfellow

Yn ein cyfweliad #GweithreduNidGeiriau diweddaraf, rydym yn siarad gyda defnyddiwr gwasanaeth Hafal Caerdydd, Holly Goodfellow. Yma, mae Holly yn sôn am ei chyfnod yn y prosiect garddio yn Hafal Caerdydd ac yn trafod y materion iechyd meddwl sydd yn wynebu menywod heddiw.

A ydych yn fodlon rhoi ychydig o’ch hanes i ni a’ch cefndir o ran afiechyd meddwl?

Rwy’n 43 mlwydd oed ac wedi cael problemau iechyd meddwl am y rhan fwyaf o’m mywyd mewn rhyw ffordd neu’i gilydd. Daeth pethau i’r pen yn ystod fy nhridegau cynnar a bu’n rhaid i mi roi’r gorau i weithio a mynd am driniaeth. Rhoddwyd diagnosis o iselder a gorbryder i mi  er fy mod yn amheus  ar y pryd – a rwyf dal yn amheus – fod pethau ychydig yn fwy cymhleth na hynny, fel sydd yn wir i’r rhan fwyaf o bobl. Rhoddwyd meddyginiaeth cryf i mi – tri math gwahanol -ac roeddwn hefyd wedi derbyn cwrs  o ECT. Ychydig wedi i’m Mam farw, cefais gwnsela gan Mind ac roeddwn wedi parhau  i dalu am y therapi pan oeddwn yn medru fforddio hynny. Roeddwn wedi trafod rhoi’r gorau i’m meddyginiaeth gyda rhai Meddygon Teulu oherwydd nid oeddwn am fyw fel hynny am weddill fy mywyd. Roedd fy nheulu  yn gwrthwynebu hyn ynghyd â’m seiciatryddion – roeddynt am gynyddu fy meddyginiaeth neu am i roi cynnig ar rai eraill. Yn 2011, dechreuais gael ail bwl o salwch. Bu’n 14 mis o uffern ar y ddaear. Nid wyf yn cofio llawer  am y blynyddoedd yr oeddwn ar feddyginiaeth- roeddwn yn teimlo  fel petai fy mod wedi fy natgysylltu o’r byd o’m cwmpas. Rwyf dal yn cael pyliau weithiau, rhai yn waeth nag eraill, ond rwyf yn ymdopi.

Rhowch ychydig o’ch hanes i mi am yr hyn y yr oeddech yn ei wneud yn Hafal Caerdydd a’r hyn yr ydych yn ei wneud erbyn hyn?

Roeddwn wedi dechrau yn Hafal Caerdydd yn 2012. Dyna’r peth gorau i mi wneud erioed. Roeddwn wedi chwarae rhan yn y prosiect garddio. Nid oeddynt wedi symud i Sain Ffagan ers sbel ac felly, roedd llawer iawn o dwneli polyteh i’w hadeiladu, ardaloedd i’w clirio a thasgau i’w gwneud yn yr amgueddfa. Cyn hir, roeddwn yn mynd yno bob diwrnod. Roedd yn rhoi pwrpas i mi, ymdeimlad o berthyn am y tro cyntaf ers sbel ac ni roddwyd unrhyw bwysau arnaf. Roedd Lesley, Fred a phawb arall a oedd yn gweithio yno mor garedig, roeddynt wedi rhoi’r lle i mi fod yn ‘fi’ fy hun.  Daeth cyfle am brentisiaeth arddwriaethol, ac felly, mi wnes i gais amdano ac roeddwn yn llwyddiannus. Rwyf nawr yn gweithio fel garddwr amser llawn gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mro Morgannwg.  Yn yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi hyfforddi i fod yn ddringwr coed sydd yn dringo coeden gyda rhaff a llif gadwyn. Rwyf hefyd yn gyfrifol am ailwampio’r ardd  graig ac rwyf wrth fy modd. Ni fyddai hyn wedi digwydd heb y cyfle a roddwyd i mi gan Hafal.

Beth ydych chi’n credu yw’r materion iechyd meddwl allweddol sydd yn wynebu menywod heddiw?

Mae materion sydd yn ymwneud gyda delweddau’r corff yn ymddangos bob man erbyn hyn. Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn medru bod yn gyfrwng mor negatif,  dychrynllyd a’n le i fwlio, gyda phobl yn barod i guddio y tu nôl i’w bysellfwrdd. Mae unigrwydd a diffyg cymuned, ymdeimlad o berthyn a chymorth yn bwydo’r hyn oll yr wyf yn credu sydd yn don o arwahanrwydd.

A ydych yn credu bod angen yr ymgyrch #GweithreduNidGeiriau?

Rwyf yn credu fod angen ymgyrch i bobl o bob math o gefndir i ddeall ei gilydd yn well. Nid bod yn oddefgar… yn deall ei gilydd. Mae pob ymgyrch yn arwain at wrth-ymgyrch. Mae yna nifer o raniadau cymdeithasol; gormod o lawer. Mae angen i bethau symud ymlaen. Mae pobl angen cymorth – y rhan fwyaf o bobl. Mae merched ifanc yn wynebu lefelau dychrynllyd o gam-drin ar y cyfryngau cymdeithasol – rwyf yn poeni ynghylch sut y bydd fy nith yn ymdopi.

Pa fenywod sydd wedi eich ysbrydoli a pham?

Fy Mam-gu sydd wedi fy ysbrydoli fwyaf – bu farw yn  1994. Roedd wedi chwarae golff tra mai ond dynion oedd yn chwarae a menywod wedi eu gwahardd. Roedd wedi gyrru ambiwlans yn Abertawe yn y blitz. Roedd ysbryd ganddi ac roedd wedi derbyn fi am bwy ydwyf. Rwy’n teimlo fel pe bai hi’n gwybod y byddwn yn cael trafferth gyda’m mywyd. At hyn, mae  Lesley yn Hafal yn ysbrydoliaeth enfawr – roedd wedi gadael i mi fwrw ymlaen gyda phethau. Mae hi’n bwrw ymlaen gyda phethau ac yn ysbrydoli pobl i edrych ar bethau yn wahanol ac yn greadigol.

Mae’r ymgyrch #GweithreduNidGeiriau yn cael ei gynnal tan Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar 10fed Hydref ac yn cynnwys 22 digwyddiad sirol. Dilynwch yr ymgyrch ar  ein tudalennau  Facebook a Twitter neu ewch i: http://www.hafal.org/deedsnotwords/