DIWEDDARIAD GORFFENNAF: Ein hymgyrch i hyrwyddo iechyd meddwl i fenywod – #GweithreduNidGeiriau – yn cael ei lansio ym Mae Caerdydd!

Roedd Hafal wedi lansio ymgyrch genedlaethol newydd mewn digwyddiad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd ar 3ydd Gorffennaf. Mae ein hymgyrch – #GweithreduNidGeiriau – yn amlygu’r materion iechyd meddwl sydd yn wynebu menywod yn 2018.

Mynychwyd y digwyddiad gan fenywod o bob cefndir yng Nghymru – gan gynnwys defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, personoliaethau o fyd y cyfryngau, academyddion, gwleidyddion a llawer iawn mwy!

Cliciwch yma am fwy o luniau o lansiad #GweithreduNidGeiriau

  • Digwyddiadau sirol

Bydd yr ymgyrch #GweithreduNidGeiriau yn cynnwys 22 digwyddiad – sef un ym mhob sir yng Nghymru. Mae digwyddiadau eisoes wedi eu cynnal yn Wrecsam, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn, a chynhaliwyd digwyddiad arbennig Powys ar faes  Sioe Brenhinol Cymru ar  25ain Gorffennaf. Roedd gwesteion yn ein digwyddiadau wedi addo cefnogi ein hymgyrch drwy osod eu ‘pleidlais’ ym mlychau pleidleisio’r ymgyrch.

Dewch i ganfod pryd y mae digwyddiad yn cael ei gynnal yn agos atoch chi

  • Sgwrs yr Ymgyrch

Rydym wedi siarad gyda nifer o fenywod am eu gobeithio’n a’u dyheadau ar gyfer yr ymgyrch.

Yn ein cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru roeddem wedi siarad gyda Ruth Coombs, Pennaeth Cymru y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, am gydraddoldeb rhywiol yng Nghymru. Yn y rhifyn hwn, mae Dr Elin Jones yn ysgrifennu am ganmlwyddiant ers rhoi’r bleidlais i fenywod – a’r ymdrech barhaus i sicrhau cydraddoldeb rhywiol ym maes iechyd meddwl. Ac mae’r ymgyrchydd iechyd meddwl ac awtistiaeth Mair Elliott – sydd wedi ennill gwobrau am ei gwaith –  yn trafod yr hyn sydd yn ei hysgogi a’i hysbrydoli.

Rydym hefyd wedi cyfweld gyda menywod o Gymru benbaladr am yr ymgyrch:

  • mae’r myfyriwr a’r ymgyrchydd 21 mlwydd oed Laura Moulding yn trafod iechyd meddwl, cydraddoldeb rhywiol a’n hymgyrch #GweithreduNidGeiriau mewn cyfweliad arbennig yma
  • mae’r gofalwr llawn amser Tanya Williams yn trafod ei rôl, y materion allweddol sydd yn wynebu gofalwr a chydraddoldeb rhywiol yma
  • mae Cyfarwyddwr Corfforaethol a Materion Cyhoeddus Hafal, Nicola Thomas, sydd ar y panel sy’n arwain yr ymgyrch, yn rhannu ei barn am #GweithreduNidGeiriau yma.

 

Sut wyf yn medru cymryd rhan yn yr ymgyrch?

Yn ogystal â mynychu ein digwyddiadau, rydym yn gofyn i fenywod ar draws Cymru i:

  • cofrestru eu cefnogaeth a dweud wrthym am yr hyn y maent am wneud er mwyn hyrwyddo’r ymgyrch
  • rhannu eu straeon am sut y maent wedi mynd i’r afael neu oresgyn problemau iechyd meddwl
  • lobïo eu Haelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol er mwyn creu newid
  • ystyried lles eu hunain a gwneud newidiadau personol er mwyn gwella eu hiechyd meddwl
  • estyn allan a chefnogi merched eraill sydd o bosib yn wynebu trafferthion iechyd meddwl neu ofalu.

 

Rydym yn galw ar fenywod yng Nghymru sydd â’r pŵer a’r dylanwad i newid polisïau a deddfu er mwyn cefnogi’r menywod yma sydd yn fwyaf bregus. Byddwn yn gofyn yr un peth i ddynion sydd mewn grym.

Rydym yn gofyn i bawb – menywod a dynion – i gefnogi’r ymdrech i hyrwyddo’r ymgyrch, naill ai drwy ledaenu’r gair neu drwy ddilyn ar y cyfryngau cymdeithasol (gan ddefnyddio’r hashnod  #GweithreduNidGeiriau).

Mae mwy o wybodaeth am yr ymgyrch #GweithreduNidGeiriau yma: http://www.hafal.org/cy/gweithredunidgeiriau/