Digwyddiad yn y Drenewydd i ddathlu gwaith hanfodol gofalwyr ym Mhowys

Bydd yr elusen gofalwyr Cymreig, Hafal Croesffyrdd, yn cynnal digwyddiad arbennig mis nesaf er mwyn dathlu’r gwaith amhrisiadwy a wneir gan ofalwyr di-dâl ym Mhowys.

Mae digwyddiad Prosiect Lleisiau Gofalwyr Powys, ‘Gofalu am y rhai sy’n gofalu’, yn croesawu gofalwyr di-dâl cyfredol blaenorol a’r bobl y maent yn gofalu amdanynt. Bydd gwesteion yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau iechyd corfforol, celf a chrefft a nifer o bethau eraill. Ac i’r sawl sydd yn dymuno mwynhau diwrnod mwy tawel, bydd sesiynau myfyrdod a thylino ar gael!

Dywedodd Rheolwr Gwasanaethau Rhanbarthol Hafal Croesffyrdd Powys Sophie Williams: “Mae hwn yn argoeli i fod yn ddigwyddiad ffantastig sydd yn rhoi’r cyfle i ofalwyr i gael seibiant a chael eu pampro, sydd yn gwbl haeddiannol!

“Mae’n anodd gorbwysleisio gwerth gofalwyr – nid yn unig i’r bobl y maent yn gofalu amdanynt, ond i’r gymdeithas gyfan.

“Mae’r rhan fwyaf o ofal sydd yn cael ei roi i bobl sydd yn sâl neu’n anabl yn cael ei ddarparu gan aelodau teulu a ffrindiau. Heb y gofal hwn, byddai’r GIG a gwasanaethau cymdeithasol yn  disgyn yn deilchion. Yn wir, mae gwerth economaidd y cyfraniad a wneir gan ofalwyr yn y DU yn fwy na £130 biliwn y flwyddyn.

“Mae’r digwyddiad hwn wedi ei drefnu er mwyn cydnabod a dathlu’r cyfraniad hwnnw – ac mae’n rhoi diwrnod i ofalwyr a’r bobl y maent yn gofalu amdanynt!”

Mae’r digwyddiad  ‘Gofalu am y rhai sy’n gofalu’ yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener, 2ail o Fawrth 2018 yn Highgate Luxury Cottages, y Drenewydd, o 10.00am i 4.00pm, a bydd cinio ar gael. Mae yna nifer gyfyngedig o lety a phrydau bwyd ar gael i ofalwyr a’r sawl y maent yn gofalu amdanynt. Bydd staff profiadol ar gael bob awr o’r dydd yn y digwyddiad, rhag ofn bod gofalwyr angen cymorth tra’n aros yno.