Ymgyrchydd Jo Roberts yn lansio Cynllun Gweithredu yn dilyn yr ymgyrch “Lleihau’r Risg, Sicrhau Adferiad”

Mae’r ymgyrchydd iechyd meddwl Jo Roberts wedi cyhoeddi Cynllun Gweithredu sydd yn amlinellu sut y mae modd i ni wella bywydau pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol ac yn mynd i gythrwfl gyda’r gyfraith. Mae’n dilyn ymgyrch dros yr haf a gefnogwyd gan yr elusennau Hafal, Bipolar UK, Diverse Cymru, CAIS a Hafal Croesffyrdd ac yn cynnwys arolwg cenedlaethol a seminar.

Dywedodd Jo: “Roeddem wedi siarad gyda mwy na 300 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ac wedi cynnal seminar Cymru gyfan er mwyn canfod sut y mae modd i ni wella bywydau pobl sydd ag afiechyd meddwl ac yn mynd i gythrwfl gyda’r heddlu – neu’n dod i gysylltiad gyda’r asiantaethau  cyfiawnder troseddol pan eu bod sâl. Mae’r adroddiad newydd yn rhannu’r hyn i ni ganfod ac yn amlinellu rhai camau allweddol.”

Mae rhai o’r trafferthion allweddol a nodwyd yn yr adroddiad yn cynnwys:-

  • Diffyg gweithgarwch i atal pobl ag afiechyd meddwl rhag mynd i mewn i’r System Cyfiawnder Troseddol
  • Diffyg hyfforddiant ac adnoddau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl i weithwyr proffesiynol ym maes cyfiawnder troseddol
  • Diffyg cyfathrebu a gwybodaeth yn y llysoedd
  • Pobl ag afiechyd meddwl yn cael eu trin yn wael mewn carchardai
  • Diffyg cymorth yn ystod y cyfnod adsefydlu.

Mae rhai o’r camau allweddol a nodir yn yr adroddiad yn cynnwys:-

  • Datblygu llwybr arbenigol i bobl ag afiechyd meddwl sydd yn y system cyfiawnder troseddol
  • Sicrhau nad oes neb ag afiechyd meddwl yn cael ei ddal mewn cell heddlu neu yn y carchar
  • Yn sicrhau bod adferiad ac adsefydlu ar frig yr agenda drwy’r system cyfiawnder troseddol
  • Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau, gan gynnwys cynrychiolaeth anghymesur pobl gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig sydd yn y system cyfiawnder troseddol
  • Cefnogi gofalwyr a theuluoedd.

Lawrlwythwch yr adroddiad llawn yma.