Neges gan Elin Jones, Cadeirydd Hafal a Hafal Croesffyrdd

Wrth i ni ddynesu at ddiwedd 2017, hoffwn ddiolch o galon i chi’r Aelodau am gefnogi pob un agwedd o’n gwaith.

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur! Ym mis Ionawr, roeddem wedi agor ein menter fwyaf newydd, Canolfan Adferiad Gellinudd, ym Mhontardawe. Mae’r gwasanaeth newydd hwn eisoes wedi ennill llawer o ganmoliaeth ynghyd â gwobr ryngwladol am arfer gorau.

Ym mis Ebrill, unodd Hafal gyda’r elusen gofalwyr Croesffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd allweddol i ni ymestyn ein gwasanaethau i ofalwyr.

Roeddem wedi cynnal dwy ymgyrch lwyddiannus iawn yn 2017. Roedd “GRYMOEDD dros NEWID” yn ymgysylltu gyda chyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys sydd â phroblemau iechyd meddwl tra bod “Lleihau’r Risg, Sicrhau Adferiad” yn nodi’r ffyrdd allweddol i gefnogi pobl sydd ag afiechyd meddwl yn y system cyfiawnder troseddol.

Yn olaf, roeddem wedi lansio ein gwasanaeth Cyngor Arian ac Iechyd Meddwl. Mae’r gwasanaeth newydd hwn yn cael ei ariannu gan Grŵp Bancio Lloyds ac yn darparu cyngor hanfodol i helpu pobl sydd mewn trafferthion ariannol.

Wrth gwrs, roedd ein gorchestion mwyaf yn 2017 yn ymwneud ag unigolion. Mae pobl ar draws Cymru wedi eu cefnogi gan ein gwasanaethau er mwyn gwella eu bywydau a sicrhau adferiad. Mae wedi bod yn hyfryd i gwrdd â chynifer ohonoch yn ein Diwrnodau Aelodau a digwyddiadau eraill, ac i glywed eich straeon.

Mae’n ymddangos fod 2018 yn mynd i fod yr un mor bwysig i Hafal. Flwyddyn nesaf, byddwn yn parhau i ymgyrchu:

● dros hawliau pobl yng Nghymru sydd ag afiechyd meddwl
● i gael chwarae teg i ofalwyr
● i sicrhau bod llais Aelodau yn cael ei glywed fel rhan o’r adolygiad o’r Ddeddf Iechyd Meddwl

Ac, wrth gwrs, byddwn yn:

● darparu ein Gwasanaeth Iechyd Meddwl ac Arian newydd dwyieithog
● parhau i ddarparu a datblygu gwasanaethau safon uchel ar draws Cymru.

Rwy’n disgwyl ymlaen at roi gwybod i chi am y cynnydd sy’n cael ei wneud!

Diolch i bob un ohonoch am eich cefnogaeth barhaus. Rwyf yn dymuno 2018 hapus ac iachus iawn i chi a’ch teuluoedd.

Elin Jones
Cadeirydd