Hafal yn lansio gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian

https://youtu.be/bASynEOlMhY

Mae Hafal, fel rhan o Mental Health UK, wedi lansio’r gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian heddiw.

Dyma’r gwasanaeth cyntaf sydd ar gael ar draws y DU sydd yn benodol ar gyfer cefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan broblemau iechyd meddwl gan gynnwys gofalwyr, teuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol o fewn yr ardal.

Rydym yma ar gyfer unrhyw un sydd ag afiechyd meddwl a’n cael problem yn delio gyda’u harian, yn ogystal â’r bobl hynny sydd yn cael problemau iechyd meddwl sydd yn cael eu hachosi gan broblemau ariannol.

Mae pedair miliwn o bobl yn y DU yn meddu ar broblemau iechyd meddwl ac arian ac mae pedair miliwn arall mewn peryg  gan eu bod yn dioddef trafferthion ariannol.

Gyda’i gilydd, mae’r problemau yma yn medru creu cylch dieflig sydd yn medru arwain at broblemau o ran perthnasau, gwaith a thai.

Tra bod gwasanaethau dyled ardderchog ar gael, mae’r gwasanaeth hwn yn medru cynnig cymorth iechyd meddwl yn ogystal â chyngor.

 

Beth mae Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yn ei wneud?

Mae ein gwefan yn daprau gwybodaeth, cymorth a chyngor am ddim ac sy’n wrthrychol i unrhyw un sydd yn dioddef problemau iechyd meddwl ac arian. Mae hyn yn cynnwys cymorth i ffrindiau, teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio yn yr ardal.

 

Pa help sydd ar gael ar wefan Iechyd Meddwl ac Arian?

  • Cyngor arbenigol: Mae rheoli eich iechyd meddwl ac arian yn medru achosi penbleth. Mae ein cyngor ni yn rhannu’r wybodaeth a ofynnir amlaf a’r adnoddau sydd yn ymwneud ag iechyd meddwl ac arian ac yn eu trafod mewn iaith syml – yn y Gymraeg a’r Saesneg.
  • Teclynnau cyllidol a chyfrifiannell am ddim: Er mwyn eich helpu chi i reoli eich arian yn well, rydym yn darparu ystod o declynnau a chyfrifiannell cyllidebu am ddim er mwyn eich helpu chi ymdopi.
  • Enghreifftiau a samplau o lythyron: Pan yn delio gyda phroblemau ariannol, efallai y bydd rhaid ysgrifennu a danfon llythyron at fudiadau cyfreithiol, meddygol a phroffesiynol eraill. Mae ein llythyron templed yn rhoi enghraifft i chi o’r hyn i’w ysgrifennu ac felly, mae ond angen i chi  lenwi’r bylchau.
  • Straeon bywyd go iawn: Pan ddaw i at ddeall problemau arian ac iechyd meddwl, mae’n ddefnyddiol i glywed gan bobl sydd wedi bod mewn sefyllfa debyg i chi. Mae ein straeon go iawn yn rhoi hanes o sut y mae pobl fel chi wedi llwyddo i oresgyn eu problemau iechyd meddwl ac arian.
  • Cysylltiadau defnyddiol: Weithiau, bydd angen mwy o wybodaeth nag sydd ar gael ar ein gwefan. Rydym yn darparu rhestr o gysylltiadau defnyddiol i chi ar gyfer pob adran o gyngor, a hynny pan ydych angen siarad gyda rhywun yn uniongyrchol neud dros y ffôn, neu angen gwybodaeth fanwl.

 

Pwy sydd yn gyfrifol am y Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian?

Mae Hafal, fel rhan o Mental Health UK, wedi datblygu’r Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian. Mae Mental Health UK yn elusen ar draws y DU sydd yn cynrychioli’r pedair elusen a’i sefydlodd; Rethink Mental Illness yn Lloegr, Hafal yng Nghymru, Support in Mind yn yr Alban a MindWise yng Ngogledd Iwerddon.

Mae Mental Health UK yn falch o weithio gyda Grŵp Bancio Lloyds fel partner elusen y cwmni ar gyfer  2017 a 2018. Roedd cydweithwyr wedi pleidleisio gyda mwyafrif i gefnogi Mental Health UK ac maent wedi cofleidio’r bartneriaeth drwy gasglu arian a gwirfoddoli. Mae mwy na £3 miliwn wedi ei gasglu hyd yma, sy’n fwy na’r  £2 miliwn a osodwyd fel y targed gwreiddiol

Mae ymdrechion codi arian cydweithwyr, arbenigedd, amser a chymorth hael wedi caniatáu Mental Health UK i ddatblygu a lansio Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian.

Ewch i Gyngor Iechyd Meddwl ac Arian heddiw er mwyn canfod sut y mae modd i ni eich cefnogi chi.