Hafal yn chware rôl sylweddol mewn astudiaeth newydd ar flaenoriaethau ymchwil i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr

Mae Hafal wedi chwarae rôl allweddol mewn astudiaeth newydd sydd yn edrych ar flaenoriaethau ymchwil defnyddwyr a gofalwyr ym  maes iechyd.

Mae’r prosiect yn ganlyniad i gydweithrediad parhaus gydag aelodau o’r Bartneriaeth Ymchwil Defnyddwyr Gwasanaeth  a Gofalwyr (a leolir yng Nghymru yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl), Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ynghyd â Hafal.

Roedd yr astudiaeth wedi arwain at ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr o Gymru gyfan yn gwyntyllu pa feysydd ymchwil ddylai fod yn dwyn ffocws  y gwasanaethau iechyd.  Bydd y canfyddiadau o’r gwaith hwn yn helpu i lywio gwaith y Bartneriaeth Ymchwil Defnyddwyr Gwasanaeth  a Gofalwyr ynghyd ag ymchwilwyr,  gweithwyr iechyd proffesiynol ac eraill sydd yn canolbwyntio ar ymchwil iechyd meddwl.

Dywedodd Christine Wilson, Uwch Ymgynghorydd Hafal mewn Ymchwil ac Addysg, sydd wedi chwarae rôl arweiniol bwysig o ran yr astudiaeth: “Mae cynnwys pobl mewn ymchwil iechyd meddwl yn cael ei gydnabod yn fwy ac yn fwy fel rhywbeth sydd mor bwysig er mwyn sicrhau bod yr ymchwil yn canolbwyntio mwy ar anghenion y bobl hynny sydd yn defnyddio’r gwasanaethau iechyd.  Ar hyn o bryd, mae’r syniadau ynghylch pa feysydd i’w hymchwilio yn deillio o ymchwilwyr a/neu weithwyr iechyd proffesiynol  megis meddygon a nyrsys, yn hytrach na phobl sydd â phrofiad o fyw ag afiechyd meddwl.

“Roedd yr ymchwil wedi canfod dau faes allweddol ar gyfer eu hymchwil: datblygu ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl ymhlith plant oedran ysgol a datblygu addysg fel cyfrwng i helpu adferiad. At hyn, roedd unigolion wedi cymryd rhan mewn trafodaeth bwysig ar sut y mae gofalwyr yn cael eu cefnogi  yn ystod adferiad y person y maent yn gofalu amdano.”

Cliciwch yma er mwyn darllen y papur ymchwil