Arddangosfa ymgyrch gwrth stigma yn cael ei lansio i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Cynhaliwyd arddangosfa ffotograffiaeth unigryw i arddangos gwaith creadigol defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl, gofalwyr ac aelodau’r cyhoedd, a hynny er mwyn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (DIMB).

Yr arddangosfa oedd uchafbwynt ymgyrch gwrth stigma’r elusen iechyd meddwl, Hafal, a gynhaliwyd ledled Cymru dan y teitl “Ydych chi wedi Clicio?”, ac fe ddenodd lawer o sylw gan Aelodau’r Cynulliad a’r cyfryngau yng Nghymru. 

Lansiwyd yr arddangosfa gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Edwina Hart AC, ar Hydref 8fed, ddau ddiwrnod cyn DIMB; roedd Cadeirydd Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol y Cynulliad, Jonathan Morgan AC, hefyd yn bresennol.

Wrth esbonio’r ysbrydoliaeth ar gyfer yr ymgyrch, dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr Hafal: “Fel rhan o ymgyrch “Ydych chi wedi Clicio?”, dosbarthwyd degau o filoedd o daflenni gwrth stigma i’r cyhoedd a chynhaliwyd digwyddiadau lleol ym mhob un o siroedd Cymru”

“Gwahoddwyd cleientiaid Hafal, eu gofalwyr ac aelodau’r cyhoedd i dynnu lluniau oedd yn mynegi rhywbeth am eu bywydau.

“Mae ffotograffiaeth yn weithgaredd sy’n lefelu – gall bron unrhyw un ei wneud ac mae’n dod â phobl at ei gilydd.  Mae’r delweddau a ddewiswyd gennym i’w harddangos yn dangos creadigrwydd a gweledigaeth y rhai a gymerodd ran.”

Dywedodd un o ddefnyddwyr gwasanaethau Hafal, oedd â lluniau yn yr arddangosfa, bod ffotograffiaeth wedi bod o help mawr iddi gyda’i salwch meddwl.

“Mae’n fy helpu i fyw yn y foment yn hytrach nag edrych i’r gorffennol neu edrych yn rhy bell i’r dyfodol”, meddai Leanne Kelly, 28 oed, sy’n mynd i un o glybiau cymdeithasol Hafal yn Aberystwyth.

“Mae’n fy helpu i brofi’r byd o fy nghwmpas yn y foment honno.  Rwyf yn arbennig o hoff o natur uniongyrchol ffotograffiaeth ddigidol, gan y gallwch chi gymryd llun ac yna’i weld ar sgrin i weithio arno’n fuan wedyn.

“Rwyf hefyd yn ffodus iawn fy mod yn byw mewn rhan brydferth iawn o Gymru, ac rwyf yn hoffi tynnu lluniau o’r ardal honno.”

Dywedodd Ms Kelly wrth wefan BBC Cymru, a gynhyrchodd oriel ar-lein arbennig o rai o’r lluniau gorau, ei bod yn teimlo’n gryf iawn am ymgyrch Hafal i leihau’r gwahaniaethu yn erbyn pobl gyda phroblemau iechyd meddwl, o ganlyniad i’w phrofiadau ei hun.

“Rwy’n berson eithaf swil ac mae’r gwahaniaethu rwyf wedi’i brofi ers pan oeddwn i yn fy arddegau cynnar, wedi gwneud i mi deimlo dan fwy o fygythiad”, meddai.

Derbyniodd yr arddangosfa lawer o ddiddordeb gan y cyfryngau yng Nghymru.  Yn ogystal â chael sylw blaenllaw ar y we, cafodd sylw ar y rhaglen wleidyddiaeth Gymreig am:pm.

Mewn cyfweliad byw o’r Senedd, dywedodd Dirprwy Brif Weithredwr Hafal, Alun Thomas, mai un o amcanion yr ymgyrch oedd bod mor gynhwysol â phosibl.

Dywedodd wrth y rhaglen: “Mae un ym mhob 30 o bobl yn dioddef afiechyd meddwl difrifol ar ryw adeg yn ystod eu bywydau, sy’n golygu; os nad yw’n rhywun yn eich teulu, yna mae’n debyg bod gan rywun yn eich stryd broblem.  Efallai na fyddwch yn gwybod pwy ydyn nhw, ac un rheswm posibl am hynny yw eu bod ofn codi ar eu traed a chyfaddef: ‘Mae gen i afiechyd meddwl difrifol’.

“Mae gennym wasg sy’n dal i roi sylwi i’r elfen ‘beryglus’ o salwch meddyliol, heb ddeall y pethau cadarnhaol y gall pobl gydag afiechyd meddwl difrifol ei gyfrannu i gymdeithas. 

“Yr unig beth rydym yn tueddu i’w weld yw trasiedi, pan fydd pethau’n mynd o chwith.  Mae hyn yn golygu y gallai pobl gydag afiechydon difrifol fel sgitsoffrenia neu anhwylder deubegwn, deimlo’n llai parod i ddod ymlaen a derbyn gwasanaethau, sy’n ychwanegu at yr holl broblem.

“Rydym eisiau cydnabyddiaeth mai pob fel chi a fi yw pobl gydag afiechyd meddwl difrifol.  Rydym eisiau sicrhau eu bod yn cael eu croesawu mewn cymdeithas, yn cael eu croesawu i’n cymunedau ac y gallant ofyn am help pan fyddant ei angen.”

I gael gweld oriel “Ydych chi wedi Clicio?”, ewch i: http://www.hafal.org/clic/gallery/

I ddarllen stori’r BBC am yr arddangosfa, ewch i: http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/7656639.stm

I weld oriel ar-lein y BBC o luniau “Ydych chi wedi Clicio?”, ewch i: http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_pictures/7656969.stm

 Am ragor o wybodaeth am Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, ewch i: http://www.wfmh.org/00WorldMentalHealthDay.htm